گزيده اي از سخنان کوروش کبير 


فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاك بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاك ايران را 
تشکيل دهد .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
باران باش و ببار و نپرس کاسه هاي خالي از آن کيست .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
من به خاطر ندارم در هيچ جهادي براي عزت و کسب افتخار ايران زمين مغلوب شده باشم .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
هميشه با هم يکدل و صميمي بمانيد تا اتحادتان مويد و پايدار بماند .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
حرمت قانون را بر خود واجب شماريد و خصايل و سنن قديمي را گرامي بداريد .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
کارتان را آغاز کنيد، توانايي انجامش بدنبال مي آيد . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
هر برادري که از منافع برادر خود مانند نفع خويش حمايت کرد به کار خود سامان داده است .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
به احترام روح من که باقي و ناظر بر احوال شماست به انچه دستور ميدهم عمل کنيد .

وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر مي کنند، نه رفتار و 
عملکرد شما .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
خداوندا دستهايم خالي است ودلم غرق در آرزوها -يا به قدرت بيکرانت دستانم را توانا گردان يا دلم 
را ازآرزوهاي دست نيافتني خالي کن .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
دستاني که کمک مي کنند پاکتر از دستهايي هستند که رو به آسمان دعا مي کنند… 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
اگر ميخواهيد دشمنان خود را تنبيه کنيد به دوستان خود محبت کنيد. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
آنچه جذاب است سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلکه دشواري رسيدن به سهولت است. 
* * * * * * * * ** * * * * * * * * ** * ** * * 
وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر مي کنند، نه رفتار و 
عملکرد شما .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
سخت کوشي هرگز کسي را نکشته است، نگراني از آن است که انسان را از بين مي برد. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
اگر همان کاري را انجام دهيد که هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد که هميشه مي 
گرفتيد. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
افراد موفق کارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلکه کارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند. 
پيش از آنکه پاسخي بدهي با يک نفر مشورت کن ولي پيش از آنکه تصميم بگيري با چند نفر. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
کار بزرگ وجود ندارد، به شرطي که آن را به کارهاي کوچکتر تقسيم کنيم. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
انسان همان مي شود که اغلب به آن فکر مي کند. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
همواره بياد داشته باشيد آخرين کليد باقيمانده، شايد بازگشاينده قفل در باشد .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
تنها راهي که به شکست مي انجامد، تلاش نکردن است. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
من ياور يقين و عدالتم من زندگي ها خواهم ساخت، من خوشي هاي بسيار خواهم آورد من ملتم را 
سربلند ساحت زمين خواهم کرد، زيرا شادماني او شادماني من است. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
عمر شما از زماني شروع مي شود که اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
آفتاب به گياهي حرارت مي دهد که سر از خاك بيرون آورده باشد. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين است که شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
دشوارترين قدم، همان قدم اول است. 

منبع : کوروش بزرگ |گزيده اي از سخنان کوروش کبير
برچسب ها : انجام ,رفتار ,خواهم ,کنيد ,خالي ,رفتار و عملکرد ,متفاوت انجام ,درباره رفتار ,افراد درباره ,تمجيد پايان ,افراد درباره رفتار ,دهيد، افراد درباره